PŘEKLADY

Nabízíme profesionální překlady jak do běžných světových jazyků, tak i do těch méně obvyklých. Překlady vyhotovují výhradně profesionální překladatelé bez pomoci strojových překladů. Při volbě vhodného překladatele pro váš text klademe důraz vedle jazykové vybavenosti i na specializaci překladatele v závislosti na odborném zaměření vašeho textu (právo, bankovnictví, finance, účetnictví, ekonomie, lékařství, technika apod.).

Zajišťujeme rovněž soudně ověřené překlady (překlady se soudním ověřením, nebo také úřední překlady). Soudně ověřené překlady jsou oficiálními překlady, které se používají při úředním styku (tj. u oficiálních dokumentů). Tento druh překladu mohou vyhotovit pouze soudní tlumočníci, kteří jsou jmenováni krajským soudem (vlastní tzv. kulaté razítko). Soudní překlady se svazují s originálem nebo s ověřenou kopií originálního dokumentu a vedle samotného textu překladu jsou vždy opatřeny tlumočnickou doložkou s kulatým razítkem překladatele. Překladatel na doložce stvrzuje, že překlad přesně odpovídá originálnímu textu. Tento druh překladu existuje pouze v listinné podobě. Rádi Vám před samotným soudně ověřeným překladem zajistíme i notářsky ověřené kopie Vašich dokumentů. Zprostředkujeme vám rovněž apostilaci vašich dokumentů. Apostilou je třeba opatřit dokumenty pro úřední styk s cizími státy, které jsou signatáři Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, tzv. Haagské úmluvy z roku 1961. Zajistíme též superlegalizaci vašich listin. Superlegalizaci listin budete potřebovat pro použití ve státech, které nejsou signatáři Haagské úmluvy a ČR s nimi nemá uzavřenou dvojstrannou dohodu o právní pomoci.

Stálým klientům nabízíme jako bonus zdarma vyhotovení terminologického slovníku, který bude obsahovat nejčastější termíny používané v oboru podnikání klienta nebo v interní terminologii firmy. Schválení terminologického slovníku se předkládá klientovi a po jeho schválení jsou překlady těchto výrazů závazné. Klientovi jsou pak dodávány překlady s jednotnou terminologií. Pokud klienti již terminologický slovníček vlastní, mohou nám ho zaslat již při první objednávce překladu.

Zejména u technických překladů nabízíme překlady pomocí CAT nástrojů (tzv. Computer-aided translations či Computer-assisted translation) tzv. počítačem podporovaného překladu. Nejedná se o strojový překlad. Překladateli jsou nabízeny vhodné varianty překladu věty nebo její části, tzv. segmentu, na základě procentuální shody s překladatelskou pamětí. Překladatel tedy rozhoduje na základě kontextu, zda lze některou variantu z nabízených možností překladu použít, nebo zda je třeba daný segment nově přeložit. Výhodou použití CAT nástrojů je zaručení jednotnosti použité terminologie a nižší cena překladu na základě množství opakujících se segmentů (vnitřního opakování v rámci daného dokumentu nebo shody s již existující překladatelskou pamětí). Tento způsob překladu se hodí jen pro některé typy textů. Jeho použití je zcela nevhodné např. u překladů beletrie nebo marketingových textů. S posouzením vhodnosti tohoto typu překladu pro váš text vám rádi poradíme.